ภาพข่าว: ซีเอ็มเอ็มยู ผนึก รามาฯ เปิดหลักสูตร “แพทย์นักบริหาร” ขับเคลื่อนสาธารณสุขไทย

ศุกร์ ๑๙ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๑:๔๙
ผศ. ดร. ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (คนที่ 5 จากซ้าย) ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (คนที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดตัวหลักสูตร “แพทยศาสตรบัณฑิต - การจัดการมหาบัณฑิต” หรือ “แพทย์นักบริหาร” หลักสูตรที่เน้นการสอนแบบปฏิบัติจริง พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ตรงกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อผลิตแพทย์นักบริหารที่มีภาวะผู้นำและมีศักยภาพด้านบริหารจัดการ ขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทย และตั้งรับวิกฤตสุขภาพทั่วโลก ทั้งนี้ พิธีลงนามความร่วมมือจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
ภาพข่าว: ซีเอ็มเอ็มยู ผนึก รามาฯ เปิดหลักสูตร แพทย์นักบริหาร ขับเคลื่อนสาธารณสุขไทย

ภาพจากซ้าย

อ. ดร. ฐิติวัฒน์ สังขวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลศ.น.อ. นพ. อนันต์ โฆษิตเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลศ. คลินิก นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลผศ. ดร. ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลผศ. ดร. ปรารถนา ปุณณกิติเกษม ประธานสาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลรศ. ดร. วิชิตา รักธรรม รองคณบดีงานบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลผศ. ดร. ธนพล วีราสา รองคณบดีงานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด