KKU Smart Learning จับมือ อบจ.ขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัด สร้างนักเรียนรุ่นใหม่ ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21

พุธ ๑๐ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๔:๐๙
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานโครงการKKU Smart Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning Academy มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ อบจ.ขอนแก่น จัดการปฐมนิเทศโครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) โดยมีฝ่ายการศึกษาฯ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมออนไลน์กว่า 128 คน โครงการความร่วมมือดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น)ครั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning
KKU Smart Learning จับมือ อบจ.ขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัด สร้างนักเรียนรุ่นใหม่ ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ KKU Smart Learning เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง มหาวิทยาลัยขอนก่นได้ทำงานกับโรงเรียนมัธยมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคอีสาน 205 แห่ง โดยได้ดำเนินการเป็นปีที่ 3 ขึ้นปีที่ 4 ซึ่งภาพรวมของ KKU Smart Learning คือ นวัตกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่พัฒนาโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ดำเนินการวิจัยลงพื้นที่และกลั่นกรองจนสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงในโรงเรียน โดยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโครงการฯที่ได้จัดการปฐมนิเทศระบบประชุมออนไลน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำงานร่วมกับอบจ.ขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง ในระยาวเพื่อการพัฒนาระดับคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด อบจ.

“โครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นี้เป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ ของ KKU Smart Learning ซึ่งการทำงานครั้งนี้กับโรงเรียนสังกัดอบจ.ขอนแก่น 16 โรงเรียนในภาคต้นปีการศึกษา 2563 เป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันในการเลือกระหว่าง การสอนออนไลน์ หรือ การสอนในห้องเรียน เพราะฉะนั้นคณะทำงานจึงต้องปรับตัวพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามเราก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับท่านผู้บริหารโรงเรียน และคุณครูในโรงเรียนทั้งหมด ซึ่งหลักการของ KKU Smart Learning คือ ครูจะได้รับการพัฒนาให้บูรณาการ 3 ด้าน ประกอบด้วย เนื้อหา ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้อง สามารถประยุกต์นำไปใช้ประโยชน์ วิธีการสอนเน้นการสร้างความเข้าใจ การพัฒนาการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ต้องมีการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักเรียนในยุคดิจิตอล ฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ครูสามารถเปลี่ยนวิธีการสอนครูจะสามารถเปลี่ยน ชั้นเรียนให้มีชีวิตชีวา เปลี่ยนชั้นเรียนให้เด็กอยากเรียน เปลี่ยนชั้นเรียนให้เกิดสภาวะการเรียนรู้ อย่างเหมาะสม และนำไปสู่การเปลี่ยนสมรรถนะของนักเรียน” ประธานโครงการKKU Smart Learning กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด