รัฐมนตรีเกษตรฯ เตรียมเจรจา 4 ธนาคารของรัฐ มุ่งแก้ไขปัญหาหนี้สิน หวังลดภาระค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร

ศุกร์ ๒๒ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๓๗
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการหารือการเจรจากำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิก กฟก. ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้มีการหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง ประกอบด้วย 1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 3) ธนาคารออมสิน และ 4) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ซึ่งสำนักงานกองทุกฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ได้ส่งจำนวนลูกหนี้ให้เจ้าหนี้ซึ่งเป็นธนาคารทั้ง 4 แห่งตรวจสอบแล้ว พบว่า มีลูกหนี้ที่เป็น NPL จำนวน 44,923 ราย แบ่งเป็น 1) ธ.ก.ส. 42,234 ราย 2) ธอส. 2,008 ราย 3) ธนาคารออมสิน 593 ราย และ 4) ธพว. 88 ราย
รัฐมนตรีเกษตรฯ เตรียมเจรจา 4 ธนาคารของรัฐ มุ่งแก้ไขปัญหาหนี้สิน หวังลดภาระค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ กฟก. นำแนวทางการเจรจาของแต่ละหน่วยงานจัดทำเป็นข้อสรุป พร้อมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มานำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการเจรจาร่วมกับธนาคารทั้ง 4 แห่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด