“วันป่าชายเลนแห่งชาติ” จัดเรียบง่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูคืนความสมบูรณ์สู่ป่า

ศุกร์ ๐๘ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๕๐
“รมว.ทส.วราวุธ”เชื่อคนอยู่กับป่าได้หากสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์
วันป่าชายเลนแห่งชาติ จัดเรียบง่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูคืนความสมบูรณ์สู่ป่า

นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” โดยในปีนี้กำหนดจัดงานแบบเรียบง่าย มุ่งเน้นการปลุกจิตสำนึกชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สืบสานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังเชื่อมั่นคนอยู่กับป่าได้โดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ย้ำวันป่าชายเลนแห่งชาติ กำหนดขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนทุกคนให้เห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลน แต่การอนุรักษ์และดูแลผืนป่าต้องทำกันทุกวันจึงจะยั่งยืน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยองและจันทบุรี ว่า ปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ถูกหยิบยกและกล่าวถึง ตั้งแต่ในระดับโลก ระดับประเทศ จนถึงระดับท้องถิ่น ทรัพยากรป่าชายเลนเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรและระบบนิเวศที่มีความสำคัญและสร้างคุณประโยชน์ให้กับชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์เราทุกวันนี้ และนับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวัน “ป่าชายเลนแห่งชาติ” ซึ่งนำวันที่ที่ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าชายเลน เป็นครั้งแรก โดยที่ผ่านมา ตนได้พยายามกำหนดมาตรการในการสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ โดยอาศัยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งตนยังเชื่อมั่นว่า คนกับป่า สามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างไรก็ตาม ตนได้มอบหมายให้นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว. ทส. หารือร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการกำหนดมาตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนของประเทศ รวมถึง แนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งวันนี้ตนได้มาเป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ในท้องที่ตำบลประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยองซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นแบบเรียบง่าย สุดท้ายอยากฝากพี่น้องประชาชนว่า“ความเป็นป่าที่สมบูรณ์ย่อมต้องอาศัยเวลาและความร่วมมือ ต้นไม้ใช้เวลาในการเติบโตนับ 10 ปี ใช้งบประมาณมหาศาลในการดูแลรักษา ลำพังเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างเดียวคงทำให้สำเร็จทั้งหมดไม่ได้ หากต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนในความร่วมมืออนุรักษ์และใช้ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างรู้คุณค่า วันป่าชายเลนแห่งชาติ กำหนดขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนทุกคนให้เห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลน แต่การอนุรักษ์และดูแลผืนป่า เราต้องทำกันทุกวัน หากวันใดเราละเลย ผืนป่าก็คงจะเสื่อมโทรมและลดจำนวนลงจนยากที่จะฟื้นคืนกลับสู่สมดุลได้ดังเดิม”

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยมีราว 2.86 ล้านไร่ แต่มีป่าชายเลนที่ยังคงสภาพสมบูรณ์เพียง 1.53 ล้านไร่ ส่วนที่เหลือได้ถูกเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ไปบ้าง กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมบ้าง รวมแล้วราว 1.33 ล้านไร่ ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับนโยบายมาจากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส.มากำหนดมาตรการในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าสมบูรณ์ และฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้ป่าชายเลนที่สมบูรณ์และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนโดยรอบป่าชายเลน และท่านปลัดยังเร่งรัดให้ใช้มาตรการทางกฎหมายในการประกาศพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับปีนี้ เนื่องจาก ประเทศไทยและทั่วโลกยังคงประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทำให้การจัดกิจกรรมเนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2563 จึงต้องดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดและมาตรการที่ทางรัฐบาลได้กำหนด อย่างไรก็ตาม ในปีนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกับพี่น้องประชาชน เครือข่ายอนุรักษ์ในพื้นที่รอบป่าชายเลนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรณรงค์และปลุกจิตสำนึกของสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล โดยได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกป่าชายเลนในวันป่าชายเลนแห่งชาติ พร้อมได้เตรียมพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลน เพื่อแจกฟรีให้พี่น้องประชาชนนำไปปลูกในพื้นที่ที่กรมทช.จัดเตรียมไว้ รวมถึง พื้นที่ป่าชายเลนใกล้บ้าน หากพี่น้องประชาชนต้องการพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลน เพื่อร่วมปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน สามารถขอรับได้ที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนใกล้บ้านท่านได้ตั้งแต่วันนี้ นายโสภณ ทองดี กล่าวทิ้งท้าย

วันป่าชายเลนแห่งชาติ จัดเรียบง่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูคืนความสมบูรณ์สู่ป่า วันป่าชายเลนแห่งชาติ จัดเรียบง่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูคืนความสมบูรณ์สู่ป่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด