มทร.พระนคร เปิดรับสมัครทีแคส รอบ 4 พร้อมมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนทุนการศึกษา

ศุกร์ ๐๘ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๓๗
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ 6 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือทีแคส (TCAS) รอบ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2563 โดยเปิดรับ 8 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มทร.พระนคร เปิดรับสมัครทีแคส รอบ 4 พร้อมมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนทุนการศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ โดยลดค่าลงทะเบียนเรียน 10 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งสนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า และขยายเวลาแบ่งชำระค่าเทอม 4 งวด หรือชำระผ่านบัตรเครดิตในอัตราดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาให้เปล่ากับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอีกด้วย ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.rmutp.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6636

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด