“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน7เดือนปีงบประมาณ2563 รวมจำนวน144,922ล้านบาทสูงกว่าเป้าหมายสะสมร้อยละ 16 หรือคิดเป็นร้อยละ77ของเป้าหมายทั้งปี”

พฤหัส ๐๗ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๓๗
นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)เปิดเผยว่าในเดือนเมษายน 2563สคร.จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ50(กิจการฯ) จำนวน 43,749ล้านบาทโดยส่วนใหญ่มาจากบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2562 –30 เมษายน 2563) จำนวน 144,922ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสมร้อยละ 16 หรือคิดเป็นร้อยละ 77ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาททั้งนี้รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือนเมษายน2563 โดยสรุปได้ดังนี้
สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน7เดือนปีงบประมาณ2563 รวมจำนวน144,922ล้านบาทสูงกว่าเป้าหมายสะสมร้อยละ 16 หรือคิดเป็นร้อยละ77ของเป้าหมายทั้งปี

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่ รัฐวิสาหกิจ เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน

1 บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198

2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 28,619

3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 26,055

4 ธนาคารออมสิน 18,000

5 บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) 10,500

6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5,922

7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,733

8 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4,020

9 บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) 3,891

10 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 3,839

11 อื่นๆ 9,145

รวม 144,922

หมายเหตุ: ข้อมูลเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง โดย สคร. จัดเก็บ ซึ่งไม่รวมเงินนำส่งรัฐประเภทอื่น เช่นภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด