เรียนออนไลน์ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 3 (29-30 เมษายน 2563)

อังคาร ๐๕ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๓๕
ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีภายใต้หัวข้อ “การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 3” ให้แก่ผู้สนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน บรรยายให้ความรู้โดย ดร.มณฑล หอมกลิ่นเทียน นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานไฟฟ้ากระแสตรงและความถี่ต่ำ ความถี่สูงและสนามแม่เหล็ก ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการประเมินความไม่แน่นอนของการวัดตาม Guide to the expression of Uncertainty in Measurement(GUM) สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการรายงานผลการทดสอบและ/หรือผลการสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ เข้าใจการรายงานผลความไม่แน่นอนที่ระบุมากับใบรับรองการสอบเทียบ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการเรียนออนไลน์ ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี
เรียนออนไลน์ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 3 (29-30 เมษายน 2563)
เรียนออนไลน์ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 3 (29-30 เมษายน 2563)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด