อบรม ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 3 (27-28 เมษายน 2563)

อังคาร ๐๕ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๐๔
อบรม ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 3 (27-28 เมษายน 2563)
ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 3 บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมจากหน่วยทั้งจากภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรม โดยนางสาวปณัฐดา ปานเพ็ชร นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิอุณหภูมิ ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง และนายวิรุณ เล้าพรพิชยานุวัฒน์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความหมายและข้อกำหนดของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ไปปฏิบัติใช้งานจริง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการเรียนออนไลน์ ณ อาคารมาตธำรง มว. จ.ปทุมธานี
อบรม ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 3 (27-28 เมษายน 2563) อบรม ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 3 (27-28 เมษายน 2563)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด