ก.ล.ต. จัดอบรมออนไลน์ “การจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามไซเบอร์” เสริมสร้างความพร้อมผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน

พฤหัส ๓๐ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๕:๔๖
ก.ล.ต. เตรียมจัดอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “การจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ (playbook for cybersecurity incident)” สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้มีความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า “ภายใต้สถานการณ์ของโลกในปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งอาจมาพร้อมกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ก.ล.ต. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยครั้งนี้ จะมีการจัดอบรมการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ (playbook for cybersecurity incident) ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนร่วมบรรยายให้ความรู้ พร้อมด้วย นายกำพล ศรธนะรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. จะเป็นผู้กล่าวเปิด ในหัวข้อ Incident Response from the Pentester's Eyes View และ Cybersecurity Incident Playbook: Priorities & Best Practices แก่ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนในรูปแบบออนไลน์ สอดรับแนวปฏิบัติด้านการรักษาระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing) เพื่อช่วยลดและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การอมรมทางออนไลน์ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนมีมาตรฐานความพร้อมรับมือภัยไซเบอร์ (cyber resilience) อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในพระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 โดยคาดหวังให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนจะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะเผยแพร่ช่องทางการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ “การจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ (playbook for cybersecurity incident)” ให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนทราบ และเปิดระบบอบรมออนไลน์ ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด