ภาพข่าว: บสย. รายงานผลดำเนินงาน รมช.คลัง

พฤหัส ๓๐ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๒:๒๘
ภาพข่าว: บสย. รายงานผลดำเนินงาน รมช.คลัง
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) พร้อมด้วย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ และคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อรายงานผลดำเนินงาน บสย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภายหลังการรายงานผลดำเนินงาน บสย. ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้ บสย. เพิ่มการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มต้นน้ำและกลุ่ม Start-up เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมปลายน้ำที่จะเข้าสู่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และให้ บสย. ทบทวนเพิ่มวงเงินค้ำประกันสินเชื่อในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 9 หรือ PGS9 เพื่อให้ บสย. เตรียมวงเงินรองรับการฟื้นตัวภาวะเศรษฐกิจ ต่อจากในภาวะปัจจุบันที่บรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งหลังพ้นช่วง การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บสย. จะสามารถทำหน้าที่สนับสนุนการปล่อยสินเชื่อให้ SMEs ได้ต่อเนื่อง เป็นการช่วยสร้างศักยภาพการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งผลงานของ บสย. ที่ผ่านมา ได้รับการยอมรับแล้วว่ามีบทบาทสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อให้กับ SMEs และการทำโครงการค้ำประกันต่อไป จะช่วยขยายความช่วยเหลือไปยัง SMEs กลุ่มที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบอีกจำนวนมากให้ได้รับสินเชื่อมาประกอบธุรกิจ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด