SFLEX เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.15 บาท เร็วขึ้นเป็นวันที่ 7 พ.ค.นี้

พุธ ๑๕ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๖:๕๖
นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมวันที่ 28 เมษายน 2563 ออกไป และจะกำหนดวาระการประชุมและวันประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม โดยการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงิน 61.50 ล้านบาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) ในวันที่ 20 เมษายน 2563 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
SFLEX เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.15 บาท เร็วขึ้นเป็นวันที่ 7 พ.ค.นี้

ด้านภาพรวมของธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากฐานลูกค้าเป็นบริษัทชั้นนำที่จัดจำหน่ายสินค้าจำเป็นเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค ทำให้มีความต้องการแพคเกจจิ้งที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัย สนับสนุนภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 และกำลังการผลิตของบริษัทฯ ยังเดินหน้าต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบสินค้าที่จำเป็นถึงมือผู้บริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด