ITEL แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ยืนยัน COVID-19 ไม่กระทบธุรกิจ

พุธ ๑๕ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๔:๕๙
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL มีมติเลื่อนจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่กระจายในวงกว้าง เพื่อลดความเสี่ยง และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ยืนยัน COVID-19 ไม่กระทบธุรกิจ พร้อมเดินหน้าปรับแผนกลยุทธ์ ลุยเพิ่มศักยภาพยอดขาย
ITEL แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ยืนยัน COVID-19 ไม่กระทบธุรกิจ

นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ให้บริการติดตั้งโครงข่ายและให้บริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูลหรือดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center) เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้าง ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก ดังนั้น เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคไปยังบุคคลจำนวนมาก บริษัทฯ จึงให้ความร่วมมือในการงดจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้น ตลอดจนมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่เดิมได้กำหนดไว้ในวันที่ 23 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ที่เดิมได้กำหนดไว้ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ด้วย และหากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป โดยการเลื่อนประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

พร้อมทั้งมีมติอนุมัติให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท (Record Date) สำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ITEL-W2”) จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วย ที่เดิมกำหนดไว้ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date) รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ITEL-W2 ใหม่อีกครั้งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

นายณัฐนัย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “บริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่จำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด และบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด โดยจะพิจารณาประกาศจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของภาครัฐ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นสำคัญ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้โดยเร็ว และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด