มทร.พระนคร ขยายปิดมหา’ลัย หนีโควิด พร้อมเปิดช่องทางออนไลน์บริการ นศ.

อังคาร ๒๔ มีนาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๑๘
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกัน ลดความหนาแน่น และโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด – 19 ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีสถานการณ์รุนแรงลุกลามมากขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ออกประกาศเรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีมาตรการปิดทำการมหาวิทยาลัยเพิ่มจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 และกำหนดให้บุคลากรทำงานจากที่บ้าน (Work from home) กรณีที่มีความจำเป็นให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ในส่วนของนักศึกษาได้ปรับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (Study from home) อย่างเต็มรูปแบบผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Team, Google Meet อีกทั้งยังได้เปิดช่องทางออนไลน์ในการติดต่อขอเอกสาร อาทิ หนังสือรับรองเรียนครบตามหลักสูตร-รอสภาอนุมัติ ใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่สมบูรณ์ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา เป็นต้น ผ่าน www.rmutp.ac.th ฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียมทุกรายการ ซึ่งจะมีการส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลผ่านช่องทางอีเมลของนักศึกษา นอกจากนี้ยังได้เปิดช่องทางสำหรับสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน http://qrco.de/bbTdxF โดยนักศึกษาไม่ต้องเดินทางมามหาวิทยาลัย
มทร.พระนคร ขยายปิดมหาลัย หนีโควิด พร้อมเปิดช่องทางออนไลน์บริการ นศ.

รศ.สุภัทรา กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.rmutp.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ก RMUTPFB

มทร.พระนคร ขยายปิดมหาลัย หนีโควิด พร้อมเปิดช่องทางออนไลน์บริการ นศ. มทร.พระนคร ขยายปิดมหาลัย หนีโควิด พร้อมเปิดช่องทางออนไลน์บริการ นศ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด