สถาบันฯสิ่งทอ ร่วมลงนาม MOU โรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น

จันทร์ ๒๓ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๒:๕๗
ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ พ.ต.อ. นาตยา นครชัย ผู้บริหารโรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย รวมไปถึงความร่วมมือที่จะพัฒนาทักษะและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในด้านสิ่งทอและแฟชั่น อันจะเกิดประโยชน์แก่อุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นไทย ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรตลอดจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้มีผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และผู้เข้าร่วมอบรมภายใต้โครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage)” ปี 2563 ร่วมเป็นสักขีพยาน
สถาบันฯสิ่งทอ ร่วมลงนาม MOU โรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งทอและแฟชั่น

โดยได้นำร่องภารกิจร่วมกันในกิจกรรมแรกคือ เชิญนักเรียนจากโรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี เข้าร่วมโครงการ“พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage)” ปี 2563 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนจาก สสว. และดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเริ่มเปิดอบรมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ในหัวข้อ "Creative NOW คิดสร้างสรรค์ บวกเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มมุลค่าทางธุรกิจ" ณ ห้องไมดาส 6 โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด