วศ.อว. ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น NQI ของประเทศในสาขา Green and Environmetal Economy

จันทร์ ๑๖ มีนาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๔๓
ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำโดย ดร.อมรพล ช่างสุพรรณ ดร.หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง นางสาววงศ์กนก อยู่สงค์ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา ดร. โอบเอื้อ อิ่มวิทยา กองวัสดุวิศวกรรม และนางสาวสุภัตรา เจริญเกษมวิทย์ ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน พร้อมด้วย ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดร.นงลักษณ์ ตั้งไพศาลกุล ตัวแทนจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทย รวมกว่า 20 หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ประชุมร่วมกัน ในหัวข้อเรื่อง “การประชุมระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนระบบ NQI ของประเทศใน สาขา Green and Environmental Economy ด้าน Green Packaging” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วศ.อว. ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น NQI ของประเทศในสาขา Green and Environmetal Economy

การประชุมครั้งนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา NQI ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green packaging) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ภายใต้แนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ของประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ BCG model ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมให้ความสำคัญ

จากการประชุมครั้งนี้ทุกฝ่ายได้มีความเห็นร่วมกัน ในเรื่องการปรับ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนระบบ NQI ของประเทศใน สาขา Green and Environmental Economy ด้าน Green Packaging ฉบับดังกล่าว โดยเห็นว่าควรเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา NQI ของบรรจุภัณฑ์ที่ได้มากจากการรีไซเคิล ลงใน (ร่าง) เดิมที่มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนา NQI ของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายตัวได้ทางชีวภาพเท่านั้น เพื่อให้เกิดความครอบคลุมตลอดห่วงโช่อุปทานที่เกี่ยวข้อง และได้แผนการขับเคลื่อน NQI ที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด