ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมตลาด Farmer market ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด

ศุกร์ ๑๓ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๔๘
ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมตลาด Farmer market ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง เยี่ยมชมตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยมีนายประวัติ อินจันทร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ซึ่งทางสหกรณ์ได้ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิก โดยสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชผักสวนครัว และพืชผักของท้องถิ่น เน้นการปลูกผักปลอดภัยไร้สารเคมี โดยมี Sobprab Farmer Market เป็นศูนย์กลางรวบรวมจำหน่ายผลผลิตของสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเครือข่าย ทำหน้าที่เป็นตลาดรองรับผลผลิต และเป็นช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตพืชผักปลอดภัยสู่ผู้บริโภคในพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกรายย่อยนำผลผลิตมาวางจำหน่ายได้ที่ Farmer marketของสหกรณ์ เน้นการจำหน่ายจำหน่ายเฉพาะพืชผักผลไม้ที่มีคุณภาพ สด ปลอดภัย นอกจากนี้ ภายใน Farmer market ของสหกรณ์ ยังจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์สามารถซื้อหาสินค้าอุปโภค บริโภคไปใช้ในครัวเรือนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด