กระทรวงสาธารณสุข จับมือ ธพส. จัดกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19”

ศุกร์ ๑๓ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๒๑
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ในฐานะผู้บริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จัดกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19” กับกระทรวงสาธารณสุข สร้างการตระหนักให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อฯ พร้อมยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัย ออกมาตรการดูแลพื้นที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
กระทรวงสาธารณสุข จับมือ ธพส. จัดกิจกรรม ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดี ที่ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงสาธารณสุข ในการเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19” ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรับรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้กับบุคลากรทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และแนวทางการป้องกันการติดเชื้ออย่างถูกวิธี ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การถ่ายทอดให้ความรู้ การสอนทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า การสอนทำเจลแอลกอฮอล์ การทำความสะอาดและการล้างมืออย่างถูกต้อง เป็นต้น

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐตั้งอยู่ภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรืออาคารเอ และอาคารรัฐประศาสนภักดี หรืออาคารบี จำนวน 46 หน่วยงาน และร้านค้าเอกชน อีกกว่า 200 ร้าน ซึ่งมีจำนวนข้าราชการ พนักงาน และผู้เข้ามารับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติประมาณ 22,000 คนต่อวัน โดยที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านความสะอาด และความปลอดภัยในระดับสูงอยู่แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ธพส. จึงออกประกาศยกระดับมาตรการดูแลพื้นที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีมาตรการ 4 ด้าน ได้แก่

ด้านการประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ผู้ใช้อาคารและผู้มาติดต่อสวมหน้ากากอนามัย

ด้านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

ปิดอาคารเป็นการชั่วคราวเมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง โถงประตูเข้า-ออกอาคาร ลิฟท์ บันไดเลื่อน และภายในศูนย์อาหาร เพื่อพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซนบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณทางเข้าอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จำนวน 5 จุด อาคารรัฐประศาสนภักดี จำนวน 8 จุด บริเวณบันไดเลื่อนและทางเข้าศูนย์อาหาร จำนวน 20 จุดจัดเตรียมสบู่เหลวและกระดาษชำระในห้องน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณประตูทางเข้า-ออก ลิฟท์ บันไดเลื่อน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ วันละ 4 ครั้ง

ด้านการคัดกรองการเข้า-ออกอาคาร

จัดให้มีจุดคัดกรองผู้มีไข้ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนการเข้า-ออกภายในอาคาร ต้องผ่านจุดคัดกรอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนทุกครั้งการขนสิ่งของเข้า-ออกภายในอาคาร ต้องผ่านจุดคัดกรองที่ ธพส. กำหนดไว้เท่านั้น

ด้านการขนย้ายผู้มีความเสี่ยง

จัดเตรียมรถบริการส่งตัวผู้มีความเสี่ยงไปยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

“ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ พร้อมรับมือ ปรับปรุง และยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเต็มความสามารถ เพื่อความมั่นใจในการให้บริการ ความปลอดภัยต่อสุขภาพของข้าราชการและประชาชน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตนี้ไปด้วยกัน” ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. กล่าว

กระทรวงสาธารณสุข จับมือ ธพส. จัดกิจกรรม ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข จับมือ ธพส. จัดกิจกรรม ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข จับมือ ธพส. จัดกิจกรรม ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด