เปิดแล้วครั้งแรกกับ "Textile and Garment Merchandiser" หลักสูตรนำร่องพัฒนากำลังคนอาชีวเตรียมทรานฟอร์มสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ

พุธ ๑๑ มีนาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๔๔
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย และ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) คิ๊กอ๊อฟ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะสั้นหลักสูตร "Textile and Garment Merchandiser" หวังเพิ่มศักยภาพและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น
เปิดแล้วครั้งแรกกับ Textile and Garment Merchandiser หลักสูตรนำร่องพัฒนากำลังคนอาชีวเตรียมทรานฟอร์มสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ

โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการ และคณะทำงานคณะอาจารย์และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด ประกอบไปด้วย

นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอนางชไมพร ตุ้มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่นนางสุปรีญา อุนนาทรวรางกูร ผู้แทนสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนายสมศักดิ์ ศรีสุภรณ์วานิชย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทยนายอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทยนายปิลันธน์ ธรรมมงคล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายมนัส อารีย์ สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยพร้อมด้วยคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม , วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ , วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้งบประมาณกองทุนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเป็นการนำร่องจัดครั้งแรกเพื่อเร่งพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ โดยเนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วย

การเรียนรู้บทบาทของ Merchandiserทัศนคติและความรับผิดชอบในการทำงานห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศสถานการณ์การผลิตเสื้อผ้า และธุรกิจเสื้อผ้ากระบวนการผลิต และการสื่อสารเชิงธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)- การเรียนรู้ผ้า และสิ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เช่น เส้นใย เส้นด้าย ผ้าทอ ผ้าทอ ผ้าถัก การพิมพ์สิ่งทอ การย้อม ตกแต่งสิ่งทอ- ข้อกำหนด และการทดสอบผ้าและเสื้อผ้าสำเร็จรูป การคำนวณในธุรกิจเสื้อผ้า : โดยการกำหนดสูตรเช่นคำรวนการใช้วัตถุดิบต่าง ๆ คำนวณต้นทุนการผลิต คำนวนราคาขาย

พร้อมเยี่ยมชมโรงงานฟอกย้อม ตกแต่งสำเร็จผ้าผืน โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีระบบการจัดการที่ทันสมัย รวมถึงการใช้อุปกรณ์ช่วยตัดเย็บและเครื่องจักรอัตโนมัติ และการฝึกปฏิบัติ พาชมแหล่งซื้อวัตถุดิบสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเบื้องต้น โดยเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 9 - 25 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 51 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด