วศ. อว. เข้าร่วมประชุมหารือส่งเสริมอุตสาหกรรมกัญชงสู่พาณิชย์

พุธ ๑๑ มีนาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๑๙
นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยนางจริยาวดี ศิริจันทรา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และทีมนักวิจัยด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กัญชงของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อนำเสนอแนวทางและร่วมบูรณาการในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกัญชงสู่งเชิงพาณิชย์ โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกเฮมป์ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ ห้องประชุมโซน B ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
วศ. อว. เข้าร่วมประชุมหารือส่งเสริมอุตสาหกรรมกัญชงสู่พาณิชย์

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำเสนอบทบาทการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเส้นใยกัญชงสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ โดยชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อให้เกิดเป็น NQI for innovation สำหรับกัญชงอย่างเป็นรูปธรรม ที่จะส่งผลต่อภาพรวมการผลักดันกัญชงสู่พืชเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้น Kick off ผลักดันหัตถกรรมสู่เศรษฐกิจใหม่ในประเทศไทย

การดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการอุดมการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบการ เกษตรกร มุ่งผลักดันกัญชงจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร รวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชงและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ประชาชน มุ่งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากส่วนอื่นของกัญชงนอกจากเส้นใย ได้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง วัสดุคอมโพสิท อาหารและอื่นๆ รวมถึงการพัฒนากัญชงให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในระดับสากลเพื่อการส่งออกในอนาคต ตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานราก ช่วยสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

วศ. อว. เข้าร่วมประชุมหารือส่งเสริมอุตสาหกรรมกัญชงสู่พาณิชย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด