ม.ศรีปทุม จับมือ ศธจ.กทม. และ 41 โรงเรียนนำร่อง MOU ยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยระบบ Coaching

อังคาร ๐๓ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๗:๒๓
SITI SPU ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบ Coaching
ม.ศรีปทุม จับมือ ศธจ.กทม. และ 41 โรงเรียนนำร่อง MOU ยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยระบบ Coaching

ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้แทนจาก 41 โรงเรียนนำร่อง โครงการ Coaching Teams ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยระบบ Coaching

ดยมี นายประเสริญ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความร่วมมือของโรงเรียนโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และโครงการ Teams for Education (TFE) ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร”

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาทางด้านวิชาการ ดำเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยระบบ Coaching ตามรูปแบบและแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นของสถานศึกษา

และสำหรับ Coaching Teams มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นหัวหน้าทีมโค้ช นำทีมโค้ชของคณะฯ เข้าร่วมประสานงานและสนับสนุนในการดำเนินการพัฒนากระบวนการ Coach ในโรงเรียนต่างๆระดับจังหวัด ทำการขับเคลื่อนด้วยการ Coaching ตามรูปแบบแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษากว่า 41 แห่งทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป ผศ.ดร.วิรัช กล่าว

ม.ศรีปทุม จับมือ ศธจ.กทม. และ 41 โรงเรียนนำร่อง MOU ยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยระบบ Coaching ม.ศรีปทุม จับมือ ศธจ.กทม. และ 41 โรงเรียนนำร่อง MOU ยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยระบบ Coaching ม.ศรีปทุม จับมือ ศธจ.กทม. และ 41 โรงเรียนนำร่อง MOU ยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยระบบ Coaching

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด