มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จับมือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย

พุธ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๕:๓๖
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จับมือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคุณชีวิน พัฒนะคูหะ รองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย คุณสัมพันธ์ เย็นสำราญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคุณยงยุทธ์ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศวกรรม เป็นสักขีพยาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมสารนิเทศ 1 (1406) อาคารบริหาร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากทั้ง 2 หน่วยงานได้ตระหนักดีว่าพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานจึงเป็นสิ่งสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประเทศต้องสูญเสียไปมหาศาลในแต่ละปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้ดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันสำรวจ ออกแบบ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาวะการพลังงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า สร้างความยังยืนด้านพลังงานแก่บ้านเมืองและประเทศชาติต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด