"สบพ. เปิดหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์"

จันทร์ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๕:๓๗
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) มีพันธกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ระดับสากล ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการบินเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้านการบินในประเทศและภูมิภาคให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ กองวิชาช่างอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน จึงได้จัดหลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ขึ้น เป็นการพัฒนาจากหลักสูตรเดิมของ สบพ. (หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน) โดยเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรม ช่างอากาศยาน ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการผลิตช่างอากาศยาน ที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานในประเทศและภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของ สบพ.
สบพ. เปิดหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์

สำหรับหลักสูตรฯ ดังกล่าว ถือเป็นหลักสูตรเดียวในปัจจุบันของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และเป็นหลักสูตรเทียบเท่าคุณวุฒิระดับอนุปริญญา จากสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 ปี 1 ภาคการศึกษา

คุณสมบัติสำหรับผู้ที่สนใจศึกษา หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์ แก๊สเทอร์ไบน์ (เทียบเท่าระดับอนุปริญญา) ต้องเป็น

1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยสำเร็จการศึกษาสาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องกลไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญาจากสถาบันการบินพลเรือน ภายใต้การรับรองสถาบันและหลักสูตรฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

นอกจากหลักสูตรดังกล่าว แล้ว สบพ. ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

หลักสูตรวิชาภาคพื้นเทียบเท่าระดับอนุปริญญา มี 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์

2. หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน

2.1 วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน

2.2 วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน

หลักสูตรปริญญาตรี มี 3 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ประกอบด้วย 3 วิชาเอก

1.1 วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ

1.2 วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน

1.3 วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน มี 2 แผนการศึกษา

2.1 แผนการศึกษาแบบเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

2.2 แผนการศึกษาแบบเอก – โท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน – โทนักบินพาณิชย์ตรี

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน แผนการศึกษา แบบเอก (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน) (หลักสูตรเทียบโอน)

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มี 2 วิชาเอก ได้แก่

1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (ต่อเนื่อง)

2. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน และหลักสูตรภาคอากาศ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ผ่านทางระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 13 มีนาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741-4 ต่อ 230, 261 หรือ 0 2272 6113

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด