ครูต้นแบบ ที่วิทยาลัยดุสิตธานี

ศุกร์ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๐๙:๐๗
ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 1 จากขวา) รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์กษมา ฤดีชื่น เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "ครูต้นแบบ" สร้างความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน และบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2563 (BEST PRATICE AWARDS 2020) ซึ่งขึ้นจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย มีบุคคลดีเด่นจากหลากหลายอาชีพเข้ารับรางวัล โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องค์มนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ
ครูต้นแบบ ที่วิทยาลัยดุสิตธานี

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนแผ่นดิน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงามความดีกับตัวเอง ครอบครัว เพื่อน ครูอาจารย์ โรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กร สังคม และประเทศชาติ เป็นการสร้างเกียรติประวัติของผู้ได้รับรางวัลต่อตนเอง ครอบครัว วงศ์ตระกูล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเจตนารมณ์ "คุณภาพคนไทยคือคุณภาพสังคมไทย" เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ไม่ทำให้สังคมเดือดร้อน ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนคุณภาพแห่งสังคมไทย การจะทำความดีเพื่อเป็นคนดีของสังคม เราต้องรู้จักคุณสมบัติของคนดีในสังคมเสียก่อน ซึ่งเส้นทางสู่การเป็นคนดีมีหลากหลายประการ อาทิเช่น การกระทำความดีด้วยกาย เรียกว่า กายกรรม คือ

การกระทำในสิ่งที่ดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดความเดือดร้อนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงาม การกระทำความดีด้วยวาจา เรียกว่า วจีกรรม กล่าวคือ การพูดจาดี มีความอ่อนหวาน ซื่อตรงพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์ ไม่พูดปดหรือหลอกลวงผู้อื่นให้หลงเชื่อเพื่อให้ได้ซึ่งมาผลประโยชน์แก่ตน และการกระทำความดีด้วยใจ เรียกว่ามโนกรรม กล่าวคือ การเป็นผู้มีความคิดด้วยจิตอันบริสุทธิ์ คิดในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ คิดในทางที่สร้างสรรค์ ไม่คิดร้ายแก่ผู้อื่นเพียงเพราะผลประโยชน์

ดังนั้น มูลนิธิเพื่อสังคมไทยซึ่งมีอายุครบรอบ 35 ปี จึงได้จัดทำโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนแผ่นดิน โดยการคัดเลือก คัดสรร บุคคลและองค์กร ที่ได้ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ บุคคลและองค์กรเหล่านี้เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับการเชิดชูให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณให้ได้รับรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดินและบุคคลตัวอย่างแห่งปี" ประจำปี 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 - 3 อีเมล [email protected]

หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ครูต้นแบบ ที่วิทยาลัยดุสิตธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด