กรุงเทพมหานคร ขานรับดิจิทัลไทยแลนด์ เตรียมคนกทม. พร้อมสู่ Smart City

พฤหัส ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๗:๒๖
นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายซีรอซันคาน ปาทาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ นายเดเมียน โอซุลลิแวน (Mr.Danien O'Sullivan) ประธานกรรมการผู้บริหารใหญ่มูลนิธิ ICDL Foundation ดร.ฮิวจ์ โอคอนเนล (Dr.Hugh O'Connell) กรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบัน ICDL ประเทศไทย และคณะผู้บริหารระดับสูงจากมูลนิธิไอซีดีเอล (ICDL Foundation) องค์กรระดับนานาชาติที่ทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานความสามารถด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล เข้าเยี่ยมกรุงเทพมหานครเพื่อแบ่งปันประสบกราณ์ความสำเร็จในการปรับเปลี่ยน พัฒนายกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมืองดับบลินและทั้งประเทศไอร์แลนด์จากเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในทวีปยุโรป สามารถก้าวขึ้นมาสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจรายได้สูงอย่างมหัศจรรย์ กล่าวคือ ไอร์แลนด์ใช้เวลาเพียง 8 ปีเท่านั้น พลิกโฉมเมืองดับบลินสู่ศูนย์กลางด้านดิจิทัล (Digital Hub) ของยุโรป ด้วยการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้เต็มศักยภาพ
กรุงเทพมหานคร ขานรับดิจิทัลไทยแลนด์ เตรียมคนกทม. พร้อมสู่ Smart City

กรุงเทพมหานครกำลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อเข้าสู่เป็น "เมืองสมาร์ต" หรือ Smart City ตามนโยบาย "ประเทศไทย 4.0 และตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ปี 2018 - 2022" โดยปัจจัยสำคัญที่เป็นรากฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้คือการพัฒนา "พลเมืองสมาร์ต" หรือ Smart People ที่จะนำกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยสู่ Smart City ได้อย่างยั่งยืน

การเข้าพบ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญอยู่ที่แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมเข้าสู่ยุคองค์กรดิจิทัลโดยสามารถใช้ความเชี่ยวชาญ ชำนาญและมาตรฐานจากองค์กรระดับนานาชาติเป็นต้นแบบนำร่องสร้างแนวทางการพัฒนาที่ต้องนำมาตรฐานสากลเข้ามาเป็นเครื่องมือในการยกระดับบุคลากรให้มีความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพทั้งในการใช้ชีวิตจริงและการทำงาน ในระยะแรก เริ่มจากการพัฒนาข้าราชการครู เพื่อสร้างกำลังคนทั้งในปัจจุบันและกำลังคนแห่งอนาคตทีตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน และ พัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเร่งยกระดับสู่ข้าราชการ 4.0 ภายใต้รัฐบาลดิจิทัล พร้อมบริการประชาชนยุคดิจิทัล โดยไอร์แลนด์และ ICDL ยินดีให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ ด้วยการฝึกอบรม การวัดมาตรฐานด้วยระบบสากล ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยและไอร์แลนด์ จะได้สานต่อความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่ Smart City ที่มีประสิทธิภาพและมุ่งสู่การเป็นมหานครที่เป็นศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียน

เกี่ยวกับ ICDL

The International Computer Driving Licence (ICDL) หรือวุฒิบัตรรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สากล มีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานของทุกคนในโลกให้ได้มาตรฐานคุณภาพที่เหมาะกับการปฏิบัติงาน ปัจจุบันหลักสูตร ICDL ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำอันดับหนึ่งเรื่องมาตรฐานที่มีคุณภาพสูงด้านวุฒิบัตรวัดระดับความรู้ความ สามารถด้านคอมพิวเตอร์ และยังได้รับการลงนามรับรองโดยหน่วยงาน รัฐบาล และสมาคมด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสหประชาชาติ ยูเนสโก และบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลกอีกด้วย (http://ecdl.org/)

หลักสูตร ICDL

1. ทักษะดิจิทัลระดับที่จำเป็น (Workforce Digital Skills)

ได้แก่

- กลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐาน (Basic Digital Skills)

- กลุ่มหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน (Productivity Digital Skills)

- กลุ่มหลักสูตรเพื่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสม (Good Practice)

2. ทักษะดิจิทัลระดับสูง (Professional/Occupational Digital Skills) ซึ่งสามารถจัดกลุ่มตามลักษณะเฉพาะของงาน

ได้แก่

- กลุ่มหลักสูตรสำหรับสายการตลาดและการสื่อสาร

- กลุ่มหลักสูตรสำหรับสายการเงินและการบริหาร

- กลุ่มหลักสูตรสายการออกแบบ

- กลุ่มหลักสูตรสายเทคนิค

กรุงเทพมหานคร ขานรับดิจิทัลไทยแลนด์ เตรียมคนกทม. พร้อมสู่ Smart City

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด