ภาพข่าว: วศ. เสริมองค์ความรู้ เจลล้างมือป้องกันไวรัส โควิด-19 แก่บุคลากร กศน.

อังคาร ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๐๘:๓๙
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยนางสาวสุบงกช ทรัพย์แตง หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักของประชาชนเรื่องโรคอุบัติใหม่ การป้องกัน และลดโรคที่สามารถป้องกันได้ โดยการสอนการทำเจลล้างมืออย่างง่ายให้แก่ครูและบุคลากรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อเผยแพร่ให้กับนักศึกษา กศน. และประชาชนที่พื้นที่ต่อไป โดยมีเข้ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย (ท้องฟ้าจำลอง)
ภาพข่าว: วศ. เสริมองค์ความรู้ เจลล้างมือป้องกันไวรัส โควิด-19 แก่บุคลากร กศน.

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีน และอีกกว่า 26 ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส อีกทั้งเจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อ และป้องกันโรคกำลังเป็นที่ต้องการเป็นจำนวนมาก จนเกิดปัญหาสินค้าขาดตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สำนักเทคโนโลยีชุมชนจึงได้เผยแพร่วิธีการทำเจลล้างมือสูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ประชาชนทั่วไปสามารถทำได้ด้วยตนเอง ลดปัญหาเจลล้างมือขาดตลาด อีกทั้งสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันเชื้อไวรัสได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด