EXIM BANK เปิดรับสมัครบุคคลดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการ”

ศุกร์ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๕:๓๘
คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563
EXIM BANK เปิดรับสมัครบุคคลดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

นายพิริยะ เข็มพล กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า ตามที่นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นกรรมการผู้จัดการคนที่ 5 นับตั้งแต่ก่อตั้ง EXIM BANK เมื่อปี 2537 มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี และจะครบวาระในเดือนพฤษภาคม 2563 EXIM BANK จึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในการนี้จึงได้ประกาศสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK คนใหม่ โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส.13/2562 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ ประกอบด้วย มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร การตลาด และเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นอย่างดี เคยทำงานในสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 10 ปี มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร และเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรอย่างน้อย 3 ปี โดยองค์กรดังกล่าวต้องมีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานด้านสินเชื่อ สื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดีมาก มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร มีความสามารถในการตัดสินสั่งการ การแก้ไขปัญหา เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ วาระดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี หรือเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ส่วนโครงสร้างและสรรหา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล EXIM BANK สำนักงานใหญ่ ชั้น 15 อาคารเอ็กซิม หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.exim.go.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาทำการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2271 3700 ต่อ 2003

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด