รองอธิบดีฯให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมนานาชาติฯ

อังคาร ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๖:๓๗
รองอธิบดีฯให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมนานาชาติฯ
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร "การเสริมสร้างผู้นำเพื่อการพัฒนาและการจัดการสหกรณ์การเกษตรในเอเชีย" (Fostering Leaders for Management and Development of Agricultural Cooperatives in Asia) นำโดย Mr. Ashock Kumar Taneja ที่ปรึกษาองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และผู้เข้าร่วมอบรมจาก 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศภูฏาน กัมพูชา กีร์กีสสถาน สปป.ลาว เนปาล และศรีลังกา ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น องค์การสหกรณ์ระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (International Cooperative Alliance, Asia and the Pacific - ICA AP) สำนักงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึงมีกำหนดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาและการจัดการสหกรณ์การเกษตร และนำความรู้กลับไปปรับใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ของประเทศตนเองต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด