มรธ.ประกาศมาตรการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า

ศุกร์ ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๕:๒๓
ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน มีการติดเชื้อและความรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตหลายราย การติดเชื้อจะใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะเริ่มมีอาการป่วยเป็นไข้ การระบาดของโรคค่อนข้างง่าย เพราะติดต่อผ่านการหายใจและการสัมผัสสารคัดหลั่ง ไม่ว่าจะเป็นฝอยละอองต่างๆ ที่มาจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ และมีหลักฐานชัดเจนว่ามีผู้ป่วย หรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
มรธ.ประกาศมาตรการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าว จึงเห็นสมควรดำเนินการตามมาตรการดังนี้

1. นักศึกษาจีนที่เดินทางกลับบ้านที่ประเทศจีนในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ และยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ขอให้นักศึกษาจีนเหล่านั้นพำนักอยู่ในประเทศจีนต่อไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และขอให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาจีนติดต่อกับนักศึกษาเหล่านั้น เพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังของโรคระบาดดังกล่าว และมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอนเสริมให้กับนักศึกษา หลังจากที่ได้เดินทางกลับมาแล้ว

2. สำหรับนักศึกษาจีนที่พำนักในประเทศไทยและไม่ได้เดินทางกลับประเทศจีนในช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ขอให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องประสานกับนักศึกษาเหล่านั้น เพื่อขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีน เพื่อป้องกันความาเสี่ยงที่จะติดเชื้อดังกล่าว

3. กรณีนักศึกษาหรือบุคลากรที่ได้เดินทางกลับมาจากประเทศจีน หลังจากวันที่ 27 มกราคม 2563 ขอให้นักศึกษาหรือบุคลากรเหล่านั้นหยุดเรียน และหยุดทำงานเป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ และขอให้แจ้งชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ให้หน่วยงานทราบ โดยให้ส่วนงานส่งข้อมูลนักศึกษาและบุคลากรเหล่านั้นมายังที่หน่วยงาน วิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา และให้เฝ้าติดตามนักศึกษที่เดินทางกลับมาจากประเทศจีนอย่างใกล้ชิด

4. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่มีไข้หวัด ไอ จาม หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ต้องรายงานแก่มหาวิทยาลัยทราบทันที และควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ไม่ควรรักษาตนเอง และควรดูแลอย่างใกล้ชิด โดยไม่ให้มีการแพร่เชื้อต่อไป

5. กรณีนักศึกษาหรือบุคลากรที่ต้องมีการเดินทางไปยังประเทศจีน ขอให้ระงับการเดินทางไว้ก่อน และหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ ขอให้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม สวมใส่หน้ากากอนามัย ไม่อยู่ในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมืออยู่เสมอ

6. ทางมหาวิทยาลัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอาจมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากคณะ ศูนย์ สำนัก ในโอกาสต่อไปเพื่อป้องกันการระบาดของโรค ทั้งนี้นักศึกษาและบุคลากรสามารถติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ได้จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php

จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

มรธ.ประกาศมาตรการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า มรธ.ประกาศมาตรการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด