ราชมงคลพระนคร คุมเข้มมาตรการทำความสะอาด ป้องกันไวรัสโคโรน่า – ฝุ่น PM 2.5

อังคาร ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๐:๓๒
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีนและมีหลักฐานชัดเจนว่า มีผู้ป่วย หรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวนหนึ่ง รวมถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในกรุงเทพฯ ที่เกินมาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อสุขภาพอนามัยของบุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อภายในมหาวิทยาลัย จึงมีการวางมาตรการในการป้องกันเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยการติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคตามจุดต่าง ๆ ซึ่งผลิตโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงให้เจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดห้องประชุม ห้องเรียน ลิฟต์ ราวบันได ตรวจตราสบู่สำหรับล้างมือและกระดาษชำระในทุกห้องน้ำให้มีเพียงพอ ทั้ง 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์โชติเวช ศูนย์พระนครเหนือ
ราชมงคลพระนคร คุมเข้มมาตรการทำความสะอาด ป้องกันไวรัสโคโรน่า ฝุ่น PM 2.5

รศ.สุภัทรา กล่าวต่อว่า นอกจากมาตรการการป้องกันดังกล่าวแล้วมหาวิทยาลัยยังได้แจกหน้ากากอนามัยใช้ในการป้องกันเบื้องต้น สามารถซักและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ให้กับผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า รวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อีกด้วย ซึ่งได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นในการผลิต อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีป้องกันที่ถูกต้อง เช่น ต้องกินอาหารที่ร้อนปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางในการตักอาหาร หมั่นล้างมือบ่อย ๆ และหากพบว่าตนเองมีอาการผิดปกติคล้ายกับอาการเป็นไข้หวัด เช่น เป็นไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล และเหนื่อยหอบ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อจะได้ให้แพทย์ทำการตรวจรักษาอย่างเร่งด่วนต่อไป

ราชมงคลพระนคร คุมเข้มมาตรการทำความสะอาด ป้องกันไวรัสโคโรน่า ฝุ่น PM 2.5 ราชมงคลพระนคร คุมเข้มมาตรการทำความสะอาด ป้องกันไวรัสโคโรน่า ฝุ่น PM 2.5 ราชมงคลพระนคร คุมเข้มมาตรการทำความสะอาด ป้องกันไวรัสโคโรน่า ฝุ่น PM 2.5

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด