มนัญญาเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยเสลา พร้อมจับมือหอการค้าจังหวัดกระจายผักคุณภาพปลอดภัยสู่ตลาด

จันทร์ ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๐๙:๕๘
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยเสลา ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ
มนัญญาเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยเสลา พร้อมจับมือหอการค้าจังหวัดกระจายผักคุณภาพปลอดภัยสู่ตลาด

กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยเสลา ได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 83 คน มีทุนการดำเนินงาน 568,882.11 บาท ทางกลุ่มฯ ดำเนินการผลิตผักปลอดสาร เช่น ถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝรั่ง ผักชี ต้นหอม ข้าวโพด และผักอื่น ๆ ตามฤดูกาล โดยสมาชิกได้รับการจัดสรรแปลงปลูกผักพร้อมระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวนคนละ 1 งาน ซึ่งสมาชิกสามารถปลูกผักได้ตลอดทั้งปีตามความต้องการของตลาด และจะส่งขายในตลาดชุมชน รวมทั้งมีพ่อค้ามารับซื้อผักหน้าแปลงทุกวัน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนสินเชื่อตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร จำนวน 300,000 บาท เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด รวมทั้งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีแนวทางส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มฯ ผลิตผักปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP โดยมีสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการดูแลการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของตลาด มีตลาดที่มั่นคงแก่สมาชิก ซึ่งจะทำให้สมาชิกมีรายได้ที่มั่นคง รวมทั้งพัฒนาสู่คลัสเตอร์ผักปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ผลักดันให้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) การซื้อขายผักปลอดภัย GAP ระหว่าง บริษัท โกว ฟอร์ม เดอะกราวด์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร รวม 7 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด กลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ กลุ่มปลูกผักปลอดสารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยเสลา สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด และนิคมสหกรณ์สตึก มีสมาชิกผู้ปลูกผักปลอดภัยทั้งหมด 203 ราย มีพื้นที่ 211 ไร่ ปลูกผักปลอดภัยกว่า 24 ชนิด

ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ทั้ง 7 แห่ง มีการผลิตผักปลอดภัยส่งจำหน่ายผ่านเครือข่ายการตลาดหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ผู้ประกอบการร้านอาหาร รวมทั้ง ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) บ.คุ้มครองผู้บริโภค และร้านค้าส่งผักในพื้นที่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ และหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสนับสนุนนโยบายการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายในพื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ทั้งนี้ ในปี 2563 กลุ่มฯ มีแนวทางการพัฒนาการพัฒนาธุรกิจและจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตทั้งการจัดตลาดนัดในพื้นที่ชุมชน ตลาดแบบออนไลน์ และเพื่มช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและตลาดรับซื้อทั่วไปเพิ่มมากขึ้นด้วย

มนัญญาเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยเสลา พร้อมจับมือหอการค้าจังหวัดกระจายผักคุณภาพปลอดภัยสู่ตลาด มนัญญาเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยเสลา พร้อมจับมือหอการค้าจังหวัดกระจายผักคุณภาพปลอดภัยสู่ตลาด มนัญญาเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยเสลา พร้อมจับมือหอการค้าจังหวัดกระจายผักคุณภาพปลอดภัยสู่ตลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด