ภาพข่าว: กองทุนเปิดทิสโก้ ESG มอบให้สังคม

อังคาร ๒๘ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๓:๔๖
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด มอบค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน วงเงินรวม 1,507,323 บาท ให้กับ 2 หน่วยงานที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม ได้แก่ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล และสถาบันไทยพัฒน์ โดยสถาบันไทยพัฒน์จะส่งมอบเงินดังกล่าวให้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อไป ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน บลจ.ทิสโก้ได้สนับสนุนเงินทุนจากการบริหารจัดการกองทุนให้กับหน่วยงานที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมไปแล้ว 5 ครั้ง รวมมูลค่า 6,466,924 บาท
ภาพข่าว: กองทุนเปิดทิสโก้ ESG มอบให้สังคม

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

- น.ส.ณัฐพร สายพรม เจ้าหน้าที่สถาบันไทยพัฒน์

- นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์

- นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บลจ.ทิสโก้

- นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทิสโก้

- นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการอำนวยการ บลจ.ทิสโก้

- นางภัทธิรา วัฒนวรางกูร กรรมการมูลนิธิทิสโก้

- นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกำกับดูแลกิจการ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด