รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม

จันทร์ ๒๗ มกราคม ๒๐๒๐ ๐๘:๔๐
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.3) ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงครามบริเวณบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 (ต่อด้านท้ายน้ำ) ตำบลซาง อำเภอเซกา และบริเวณบ้านท่าศรีชมชื่น (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ) ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายอนุชา เจริญพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ให้การต้อนรับ และนายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมด้วยนายวิทวัส วงศ์เครือศร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ บรรยายสรุปโครงการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) กล่าวว่า จังหวัดบึงกาฬประสบปัญหาการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำสงครามอย่างต่อเนื่อง สร้างความเดือดร้อนและก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจร รวมไปถึงสิ่งก่อสร้างบริเวณริมน้ำอาจพังทลายเสียหายได้ รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บริเวณบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 (ต่อด้านท้ายน้ำ) ตำบลซาง อำเภอเซกา และบริเวณบ้านท่าศรีชมชื่น (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ) ตำบลหนองหัวช้างอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในบริเวณดังกล่าว

ทั้งนี้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้ง 2 โครงการเป็นงบประมาณปี 2562 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 (ต่อด้านท้ายน้ำ) ตำบลซาง อำเภอเซกา มีความยาว 870 เมตร เป็นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเขื่อนเรียงหินใหญ่ ประกอบด้วย งานก่อสร้างเรียงหินใหญ่หน้าเขื่อน สันเขื่อนเป็นพื้นทางเท้า ราวกันตก บ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ คันดินถมตลอดด้านหลังแนวสันเขื่อน และก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 แห่ง และบริเวณบ้านท่าศรีชมชื่น(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ) ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ มีความยาว 508 เมตร เป็นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเสาเข็ม ประกอบด้วย งานก่อสร้างเสาเข็มหลัก เสาเข็มสมอ สันเขื่อนเป็นพื้นทางเท้า ราวกันตก คันดินถมตลอดด้านหลังแนวสันเขื่อน งานระบายน้ำจากหลังเขื่อนออกสู่หน้าเขื่อน จำนวน 2 แห่ง หน้าเขื่อนเรียงหินใหญ่และก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 แห่ง หากทั้ง 2 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยลดความเสียหาย ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งบริเวณชุมชนริมแม่น้ำสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้กับพื้นที่โดยรอบ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด