สบพ. เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน แผนการศึกษาแบบเอก-โท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน – โทนักบินพาณิชย์ตรี

อังคาร ๒๑ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๔:๕๖
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) มีพันธกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินและอวกาศให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการบินให้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านการบินของประเทศและในภูมิภาคให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ กองวิชาวิศวกรรมการบิน สถาบันการบินพลเรือน จึงได้จัดหลักสูตรวิชาภาคพื้นระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน แผนการศึกษาแบบเอก-โท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน – โทนักบินพาณิชย์ตรี ขึ้น เป็นการพัฒนาหลักสูตร ด้วยการผนวกหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน เข้าไป เพื่อเป็นทางเลือกให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวะฯ สามารถต่อยอดเป็นนักบินได้ในอนาคต สำหรับหลักสูตรฯ ดังกล่าว จะใช้ระยะเวลาในการเรียน 4 ปี แบ่งแผน
สบพ. เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน แผนการศึกษาแบบเอก-โท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน โทนักบินพาณิชย์ตรี

การเรียนเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 เป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบินจากนั้นเป็นรูปแบบที่ 2 เป็นการเรียนการสอนเชิงบูรณาการด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบินควบคู่ไปกับการศึกษาตามหลักสูตรฝึกอบรมนักบินพาณิชย์ตรี

คุณสมบัติสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้นระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน แผนการศึกษาแบบเอก-โท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน – โทนักบิน พาณิชย์ตรี ต้องเป็น

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร

- หากต้องการศึกษาแผนการศึกษาแบบเอก-โท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน – โทนักบินพาณิชย์ตรี ต้องเป็นผู้ที่ผ่านเงื่อนไขของการทดสอบสมิทธิภาพทางภาษา และต้องผ่านการตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์การบินโดยต้องได้รับใบสำคัญแพทย์ชั้น 1 ( Medical Class 1 )

โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่ง สถาบันการบินพลเรือน เป็นสถาบันสมทบ และได้รับประกาศนียบัตรสำหรับแผนการเรียนวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การบิน จากสถาบันการบินพลเรือน หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนหลักสูตรฝึกอบรมนักบิน พาณิชย์ตรี-เครื่องบิน จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมทั้งใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานทักษะด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การการบิน พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO English Proficiency Level 4) สบพ. เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน แผนการศึกษาแบบเอก-โท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน – โทนักบินพาณิชย์ตรี

นอกจากหลักสูตรดังกล่าว แล้ว สบพ. ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

หลักสูตรวิชาภาคพื้นเทียบเท่าระดับอนุปริญญา มี 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์

2. หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน

- วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน

- วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน

หลักสูตรปริญญาตรี มี 3 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ประกอบด้วย 3 วิชาเอก

- วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ

- วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน

- วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน มี 2 แผนการศึกษา

- แผนการศึกษาแบบเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

- แผนการศึกษาแบบเอก – โท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน – โทนักบินพาณิชย์ตรี

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน แผนการศึกษา

แบบเอก (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน) (หลักสูตรเทียบโอน)

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มี 2 วิชาเอก ได้แก่

1. วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน

2. วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน และหลักสูตรภาคอากาศ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ผ่านทางระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th ตั้งแต่วันที่

16 ธันวาคม 2562 - 13 มีนาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741-4 ต่อ 230, 261 หรือ 0 2272 6113

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด