กทม.เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

จันทร์ ๒๐ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๖:๔๘
นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (สนพ.) กทม. กล่าวกรณี สื่อมวลชนเสนอข่าว การตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รายที่ 2 ในประเทศไทย ที่สนามบินสุวรรณภูมิว่า สนพ. ได้จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายปอดอักเสบหรือสงสัยว่าจะเป็น ปอดอักเสบจากเชื้อ Novel Coronavirus 2019 โดยสั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดถือปฏิบัติ ดังนี้
กทม.เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

กรณีผู้ป่วยเข้ารับบริการในโรงพยาบาล สังกัด สนพ. จะตรวจคัดกรอง โดยใช้อาการไข้ร่วมกับประวัติเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสโคโรนา หากพบผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายสงสัยการติดเชื้อ (patient under investigation, PUI) จะแยกผู้ป่วยไปยังสถานที่แยกโรคเก็บตัวอย่างสิ่งของส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยแยกโรคตามความเหมาะสม พร้อมรายงานข้อมูลตามระบบเฝ้าระวังโรคและให้การรักษาและติดตามอาการ และกรณีผู้ป่วยเข้ารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. จะตรวจคัดกรองผู้รับบริการ หากพบว่าเข้าเกณฑ์ PUI ของกระทรวงสาธารณสุข จะติดต่อโรงพยาบาลสังกัด สนพ. ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. และส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับบริการ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลป้องกันตนเองจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รวมถึงแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาล ผ่าน Facebook Fanpage สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และสื่อออนไลน์ของทุกโรงพยาบาล รวมถึงจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธี หากสงสัยในอาการของโรค สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนสุขภาพสำนักการแพทย์ โทร.1646 บริการตอบปัญหาและให้คำปรึกษา หรือหากต้องการปรึกษาแพทย์จะประสานต่อไปยังศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ของแต่ละโรงพยาบาลในสังกัด กทม. เพื่อนัดพบแพทย์ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด