เขตพญาไทกำชับผู้รับเหมาเข้มงวดการก่อสร้าง

ศุกร์ ๑๗ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๕:๓๓
นายสินธุ์ชัย บุญปักษ์ ผู้อำนวยการเขตพญาไท ชี้แจงกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าว โครงการก่อสร้างในซอยพหลโยธิน 11 แขวงสามเสนใน สร้างความเดือดร้อนรำคาญว่า โครงการดังกล่าวเป็นของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด สังกัดกระทรวงการคลัง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่อาคารรวม 9,900 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน 4 ชั้นพร้อมที่จอดรถ โดยอาคารดังกล่าวได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกอบกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 ข้อ 2 วรรค 2 ซึ่งระบุให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องจัดส่งแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องฯ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร โดยที่ผ่านมาเกิดเหตุวัสดุตกหล่นเนื่องจากการรื้อโครงสร้างค้ำยันและเครื่องป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่นอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ซึ่งสำนักงานเขตฯ ได้แจ้งผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขแล้ว พร้อมมีหนังสือให้โครงการฯ แจ้งผลการตรวจสอบ ข้อพิจารณาเสนอแนะ รวมทั้งจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหา แผนการดำเนินการ และผู้ประสานงานในกรณีเร่งด่วน เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับประชาชนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด