การแถลงข่าวเรื่อง “วิเคราะห์และคาดการณ์ส่งออกไทย 2563 : ปัจจัยเสี่ยงรุมเร้า”

อังคาร ๑๔ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๔:๑๕
ประเด็นสำคัญของการส่งออกไทยปี 2563
การแถลงข่าวเรื่อง วิเคราะห์และคาดการณ์ส่งออกไทย 2563 : ปัจจัยเสี่ยงรุมเร้า

ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ทำการวิเคราะห์ทิศทางการส่งออกไทยปี 2563 โดยคาดว่าปี 2563 ไทยมีมูลค่าการส่งออก 244,231 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (อยู่ในช่วง 240,472 ถึง 247,621 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) หรือหดตัว -0.9% (อยู่ในช่วง 0.5% ถึง -2.4%) โดยมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน สงครามการค้าที่ยังต้องติดตามสถานการณ์ และค่าเงินบาทที่แข็งค่า สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่รุมเร้าการส่งออกของไทยในปี 2563 มีดังนี้

- 3 สงคราม (การค้า เทคโนโลยี ค่าเงิน): สูง

- ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่า: สูง

- วิกฤติสหรัฐฯ-อิหร่าน: สูง

- เศรษฐกิจโลกที่ยังคงทรงตัว: สูง

- เศรษฐกิจประเทศสหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่นชะลอตัว: ปานกลาง

- ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น: ปานกลาง

- ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: ปานกลาง

- ปัญหาภัยแล้ง: ปานกลาง

- การตัดสิทธิ GSP ไทยของสหรัฐฯ: ต่ำ

- การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ: ต่ำ

- ความตกลง USMCA: ต่ำ

นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ต้องติดตาม 3 ประเด็น คือ

- ความก้าวหน้าของความตกลง RCEP

- ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ Brexit

- การเก็บภาษีรถยนต์ 25% ของสหรัฐฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด