ม.ศรีปทุม ต้อนรับ รมต.อว.ร่วมบันทึกเทปโครงการ ”ยุวชนสร้างชาติ”

จันทร์ ๑๓ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๐:๐๖
อว. สนับสนุน ส่งเสริม โครงการ "ยุวชนสร้างชาติ" ร่วมบันทึกเทปโครงการฯ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ม.ศรีปทุม ต้อนรับ รมต.อว.ร่วมบันทึกเทปโครงการ ยุวชนสร้างชาติ

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้โอวาทและแนวทางการทำงาน พร้อมย้ำนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษาฯ ที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยต่างๆได้เข้าร่วมในการพัฒนาประเทศ กับคณะผู้บริหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เข้าร่วมโครงการยุวชนสร้างชาติในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมบันทึกเทปโครงการยุวชนสร้างชาติที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อการประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้จริง นำองค์ความรู้ที่หลากหลาย ในสถาบันอุดมศึกษามาบูรณาการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ เพื่อลดความเหลือมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน ในพื้นที่ โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

สำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็น 1 ใน 7 สถาบันการศึกษาของประเทศ และเป็นหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ได้เข้าร่วมในโครงการยุวชนสร้างชาติ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้นำนักศึกษาและคณาจารย์ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเรียนรู้เชิงพื้นที่ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกับชุมชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้าหมายที่เห็นผลเป็นรูปธรรม และจะเป็นการเรียนรู้รูปแบบใหม่สำหรับนักศึกษา จะได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และปฎิบัติงานจริงในพื้นที่ พร้อมกับมีอาจารย์เป็นโค้ช (Community Based Learning) สร้างนักศึกษาให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม นำนวัตกรรมสู่สังคมต่อไป

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการ "ยุวชนสร้างชาติ" เพื่อเป็นปฏิรูปการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้จริงนำองค์ความรู้ที่หลากหลายในสถาบันอุดมศึกษามาบูรณาการแก้ไขปัญหาพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย และการสร้างนวัตกรรมสังคมที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว และแผนปฏิรูประบบการอุดมศึกษา ที่มุ่งไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย โครงการ"ยุวชนสร้างชาติ" เป็นโครงงานที่ทำร่วมกับชุมชน โดยมีนิสิต/นักศึกษา จากหลากหลายสาขา ลงไปศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผลชุมชน เพื่อนำมาวางโครงงานและนำองค์ความรู้ที่หลากหลายในสถาบันอุดมศึกษา มาบูรณาการ ทำงานร่วมกับชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในชุมชน โดยมีนิสิต/นักศึกษาจำนวน 8-10 คน/โครงงาน และมีอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ปรึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นิเทศงานให้กับกลุ่มนิสิต/นักศึกษา ระยะเวลาในการดำเนินโครงงาน 1 ภาคการศึกษา จำนวน 83 โครงงาน ลงชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 83 ตำบล ใน 15 อำเภอ จาก ทั้งหมด 18 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งประสบปัญหาด้านความยากจน ความเหลื่อมล้ำ หรือปัญหาคุณภาพชีวิตในมิติต่าง ๆ ซึ่งในปีแรกของการดำเนินโครงการ"ยุวชนสร้างชาติ" ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายคือจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากเป็นจังหวัดยากจน 1 ใน 4 ของประเทศ ระยะเวลาดำเนินโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563

ม.ศรีปทุม ต้อนรับ รมต.อว.ร่วมบันทึกเทปโครงการ ยุวชนสร้างชาติ ม.ศรีปทุม ต้อนรับ รมต.อว.ร่วมบันทึกเทปโครงการ ยุวชนสร้างชาติ ม.ศรีปทุม ต้อนรับ รมต.อว.ร่วมบันทึกเทปโครงการ ยุวชนสร้างชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด