มท.3 ย้ำ โรงพยาบาลห้ามขาดน้ำ

พุธ ๒๕ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๗:๐๗
ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เน้นการพัฒนาแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคด้านระบบผลิตน้ำที่ได้มาตรฐาน พร้อมทำงานโดยคำนึงถึงความผาสุกของประชาชนเป็นสำคัญ ย้ำโรงพยาบาลห้ามขาดน้ำ
มท.3 ย้ำ โรงพยาบาลห้ามขาดน้ำ

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยม กปภ.ว่าจากการรายงานผลการดำเนินงานของ กปภ. แสดงให้เห็นว่า กปภ.มีการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะประสบปัญหาภัยแล้ง กำหนดมาตรการเตรียมแหล่งน้ำดิบและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย สำหรับนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานที่มอบให้กับ กปภ. เน้นย้ำให้ กปภ. ให้ความสำคัญกับการให้บริการน้ำประปา "โรงพยาบาล" และดำเนินงานโดยคำนึงถึงความผาสุกของประชาชนเป็นสำคัญ เร่งพัฒนาแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้น้ำ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบในช่วงฤดูแล้งให้สามารถบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอจนกว่าจะเข้าสู่เดือนกรกฎาคม 2563 ขอให้เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคด้วยระบบผลิตน้ำที่ได้มาตรฐาน ใสสะอาด ดื่มได้ ทั้งนี้ให้จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงระบบแนวเส้นท่อส่งน้ำที่มีมาตรฐานเพื่อป้องกันและลดปัญหาน้ำสูญเสีย นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้บริหารจัดการระบบ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ รวมทั้งขอให้ กปภ. เตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลด้วย

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ถือเป็นหน่วยงานสำคัญในการบริหารจัดการน้ำเพื่อ การอุปโภค บริโภค อันเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตที่ประชาชนขาดไม่ได้ และขอให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน โดยได้ชื่นชมการทำงานของ กปภ. ที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนาองค์กรด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของ กปภ. เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้กับประชาชนจากการใช้น้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ

มท.3 ย้ำ โรงพยาบาลห้ามขาดน้ำ มท.3 ย้ำ โรงพยาบาลห้ามขาดน้ำ มท.3 ย้ำ โรงพยาบาลห้ามขาดน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด