'วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม’ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561

จันทร์ ๒๓ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๐๙:๒๕
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข เป็นประธานในพิธี
'วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวรายงานกิจการของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเริ่มเปิดดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน ผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2560-2561 มีความสำเร็จในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้จริง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างดี คณาจารย์ และนักศึกษาของวิทยาลัยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

วิทยาลัยมีผลงานด้านการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่โดดเด่นโดยความร่วมมือของคณาจารย์และนักศึกษา เป็นภาพสะท้อนความสำเร็จของการจัดการศึกษาได้อย่างดี ดังผลงานการออกแบบและสร้างรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ Thailand Energy Awards ในการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน โดยกระทรวงพลังงาน และได้ต่อยอดการพัฒนาผลงานสู่ระดับนานาชาติ โดยได้ออกแบบและสร้างยานพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลก ในรายการ "The World Solar Challenge" มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นรายการแข่งขันสร้างรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 40 ทีม จาก 23 ประเทศ จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยมีระยะทาง 3,022 ข้ามเครือรัฐออสเตรเลีย โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้เข้าร่วมการแข่งขันมาแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยและในภูมิภาค

และได้เข้าเส้นชัยได้เป็นอันดับที่ 3 ในรุ่นการแข่งขัน

นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ จากผลงานที่มีชื่อว่า "ถังขยะฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง" ในงาน The 13 th Taipei International Invention Show & Technomart 2017 ที่เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จากผลงานนวัตกรรม "เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง"

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามยังได้ร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการติดตั้งกลไกประกอบกับใช้เทคโนโลยีเพื่อบังคับการเคลื่อนไหวให้เรือสำเภา ที่จะใช้ประกอบการแสดงโขนพระราชทาน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนพิเภกสวามิภักดิ์ ให้สามารถเคลื่อนที่และโคลงได้เสมือนอยู่ในมหาสมุทรจริง ถือเป็นการพัฒนาการแสดงโขนพระราชทานโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกด้านศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของไทย ได้อย่างผสมผสานและกลมกลืน ซึ่งได้จัดแสดง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยไปเมื่อปลายปีพ.ศ.2561 ที่ผ่านมา

จากผลการดำเนินงานและการจัดการศึกษาของวิทยาลัยดังที่กล่าวมานั้น ถือเป็นข้อยืนยันความสำเร็จในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ซึ่งเกิดจากความร่วมมือเป็นอย่างดีของผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า ที่ได้ดำเนินงานตามนโยบายของวิทยาลัยและคำแนะนำในการพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จร่วมกัน และเป็นพลังสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป ในปีการศึกษา 2560-2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี ที่จะเข้ารับปริญญาบัตรในพิธีประสาทปริญญาบัตร ในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 1,780 คน

ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข ประธานในพิธี ได้ให้โอวาทกับบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามว่า ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561 และได้ทราบรายงานกิจการของวิทยาลัยที่ได้มีผลงานโดดเด่นทั้งระดับชาติและนานาชาติ ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน

ท่านทั้งหลายในฐานะบัณฑิตและมหาบัณฑิต ถือเป็นผู้มีการศึกษาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาความรู้สติปัญญา และคุณความดี ต่อไปย่อมมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สูงขึ้น จะต้องนำวิชาความรู้นำวิชาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพการงาน รวมถึงสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวมและประเทศชาติ

อีกทั้งต้องหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีนิสัยใฝ่รู้และเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยยึดมั่นปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม จะช่วยให้ส่งเสริมนำทางให้ประสบความสำเร็จในชีวิต และมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างมั่นคงสืบไป

อีกทั้งขอได้ยึดมั่นในคำปฏิญาณที่ให้ต่อคณะอาจารย์ที่ประชุมไว้ ขอจงเป็นคนดีและเป็นผู้จะสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติต่อไป ข้าพเจ้าขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งผู้มาร่วมงานในพิธีนี้ทุกคน ประสบความสุขร่มเย็น มีความสำเร็จสมหวัง และความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน

'วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 'วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 'วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด