“พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์” เปิดโรงพยาบาลแห่งที่ 8 “โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี” ชูศักยภาพการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ รองรับชาวจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง

พฤหัส ๑๙ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๓:๔๖
"พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์" เปิดโรงพยาบาลในเครือแห่งที่ 8 ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี อย่างเป็นทางการ มุ่งเน้นศักยภาพการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติด้วยศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน และบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและครบครัน พร้อมระบบให้คำปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ รองรับชาวจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง อาทิ ชัยนาท และนครสวรรค์

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารงานของโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งโรงพยาบาลแห่งที่ 8ในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ว่า โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ไม่ได้เป็นเพียงโรงพยาบาลเอกชนที่สร้างขึ้นเพื่อให้การรักษาพยาบาลเท่านั้น แต่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแล สร้างสังคมที่เข้มแข็ง สร้างงานให้คนในท้องถิ่น อีกทั้งฝึกให้พนักงานมีจิตใจของการเป็นผู้ให้และการบริการด้วยหัวใจ เพื่อให้จังหวัดอุทัยธานีเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งแนวคิดนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ต้องการทำให้โรงพยาบาลในเครือทุกแห่งเป็น "องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม"

"หลังจากเปิดโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี แล้ว บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดที่การบริการด้านการแพทย์ยังเข้าไปไม่ทั่วถึง หรือมีจำนวนโรงพยาบาลน้อยเพื่อช่วยเหลือภาครัฐในการรองรับความต้องการด้านบริการทางการแพทย์ของประชาชนในพื้นที่" ดร.สาธิต กล่าว

นายแพทย์สุนทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด กล่าวถึงโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดอุทัยธานี พร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคต่างๆ รวมถึงบริการตรวจสุขภาพ โดยสามารถรองรับคนไข้ด้วยจำนวนเตียงทั้งสิ้น 59 เตียง มุ่งเน้นศักยภาพการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ด้วย ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน (Trauma and Emergency Center) ให้บริการด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและครบครัน ซึ่งจะช่วยให้การวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทำได้แม่นยำและทันท่วงที อีกทั้งยังมีห้องพิเศษเดี่ยว ICU ที่รองรับการรักษาผู้ป่วยหนักที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือการทำงานของอวัยวะสำคัญล้มเหลว เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย อาทิ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เครื่องอัลตราซาวด์สำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุของโรคแบบปลอดรังสี เครื่องอัลตราซาวด์สำหรับการวิเคราะห์การตั้งครรภ์แบบปลอดรังสี เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจ และเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

"โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี รองรับชาวจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง เช่น ชัยนาท นครสวรรค์ พร้อมระบบให้คำปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ อาทิ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน (HA) และมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลขั้นที่ 7 (HIMSS Analytics EMRAM Stage 7) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ผนวกกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและการนำเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ ให้ชาวจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดรอบข้างได้มีสุขภาพกายและใจที่ดี เพราะหัวใจสำคัญที่สุดสำหรับโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี คือการช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม" นายแพทย์สุนทร กล่าว

ปัจจุบัน บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (ในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)) มีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดดำเนินการแล้ว 8แห่งใน 7 จังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 จ.นครสวรรค์ โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จ.พิจิตร โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน จ.ลำพูน และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด