AGE ร่วมสร้างต้นแบบชุมชนน่าอยู่ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม นำร่องสร้างต้นแบบ “ธนาคารน้ำใต้ดิน” และ “ถังหมักย่อยสลายขยะอินทรีย์ในโรงเรียน”

พฤหัส ๑๙ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๒๓
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) ร่วมกับชุมชนตำบลบางพระครู จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน สร้างต้นแบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) และถังหมักย่อยสลายขยะอินทรีย์ในโรงเรียน ภายใต้โครงการ "เอจีอี รักชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม" ร่วมสร้างต้นแบบชุมชนน่าอยู่ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาย พัฒนาการอำเภอนครหลวง เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอนครหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ ตำบลบางพระครู เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา คณะครูและนักเรียน ร่วมทำกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) ตำบลบางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ "เอจีอี รักชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม" เป็นโครงการขยายผลจากการนำคณะผู้นำชุมชนเข้าศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ ณ ชุมชนบ้านรางพลับ ต.กลับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งปัจจุบันได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านรางพลับ ประเภทกลุ่ม L ชุมชนขนาดใหญ่ ประจำปี 2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจและเสียงตอบรับที่ดีจากผู้นำชุมชนที่อยากจะนำโมเดลการจัดการขยะชุมชนมาปรับใช้พัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมสร้างต้นแบบชุมชนน่าอยู่ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ที่เรามุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเกื้อกูล ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนให้เกิดการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจชุมชนสังคม ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทุกมิติ

สำหรับต้นแบบที่เรานำมาปรับใช้ในชุมชนคือ ต้นแบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) ที่มีวิธีทำง่ายๆ ไม่ซับซ้อน สามารถช่วยลดปริมาณน้ำเสียในชุมชน แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ลดการเกิดโรคระบาดจากแมลงต่างๆ เช่น ยุง แมลงวัน ส่วนถังหมักย่อยสลายขยะอินทรีย์ หรือ Green Cone เปลี่ยนขยะในครัวเรือน เช่นเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ นำมาหมักเป็นปุ๋ยสำหรับใส่ในพืชผักสวนครัวในบ้าน ประหยัดค่าปุ๋ย ได้กินของปลอดภัยไร้สารเคมี ซึ่งสามารถนำไปทำได้ในครัวเรือน ทั้งนี้ AGE พร้อมสนับสนุนและร่วมการขับเคลื่อนเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบการจัดการขยะในพื้นที่อำเภอนครหลวงต่อไป คุณปณิตา กล่าว

จ.ส.อ.นิมิตร โกนจนันท์ กำนันตำบลบางพระครู กล่าวว่า ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ผู้ประกอบการและชุมชน ให้ความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในชุมชน ต้องขอขอบคุณ AGE ที่สานต่อโครงการดีๆนี้เกิดขึ้นในชุมชนตำบลบางพระครูเป็นจุดแรก โดยร่วมกันสร้างต้นแบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) และถังหมักย่อยสลายขยะอินทรีย์ในโรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) เพราะโรงเรียนถือเป็นศูนย์กลางของคนในตำบล เด็กนักเรียนจะได้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคนในชุมชน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราชาวบางพระครูจะร่วมกันสร้างแหล่งเรียนรู้และศึกษาต้นแบบสำหรับผู้ที่สนใจและนำไปปรับใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมต่อไป

AGE ยังคงเดินหน้าดำเนินโครงการ "เอจีอี รักชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม" เพิ่มเติมในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อร่วมสร้างต้นแบบชุมชนน่าอยู่ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ "เป็นผู้นำธุรกิจพลังงานยั่งยืน รักษ์สิ่งแวดล้อม ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย" โดยเชื่อมั่นเสมอว่า "ความยั่งยืนของธุรกิจ มีพื้นฐานจากการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน" เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด