ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. วิลล่า คุณาลัย (KUN) เริ่มซื้อขาย 17 ธ.ค. นี้

จันทร์ ๑๖ ธันวาคม ๒๐๑๙ ๑๗:๐๖
บมจ. วิลล่า คุณาลัย ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายย่านบางบัวทอง จ. นนทบุรี พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 17 ธ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 660 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "KUN"
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. วิลล่า คุณาลัย (KUN) เริ่มซื้อขาย 17 ธ.ค. นี้

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า mai ยินดีต้อนรับ บมจ. วิลล่า คุณาลัย เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "KUN" ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562

KUN และบริษัทย่อยเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยแนวราบภายใต้แบรนด์ "คุณาลัย" เน้นพื้นที่ในเขตปริมณฑล ได้แก่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โครงการส่วนใหญ่มีราคาขายหลังละประมาณ 2-6 ล้านบาท ณ 30 กันยายน 2562 มีโครงการที่จัดสรรและปิดโครงการแล้ว 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 1,322.01 ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 3,904.73 ล้านบาท และโครงการในอนาคต 2 โครงการ มูลค่ารวม 2,172.00 ล้านบาท กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าวัยเริ่มทำงาน กลุ่มลูกค้าท้องถิ่นที่มีความต้องการขยายครอบครัว และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม

KUN มีทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 450 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 150 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) โดยแบ่งเป็นเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 122.18 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทไม่เกิน 22.50 ล้านหุ้น และผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยไม่เกิน 5.32 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 3-4 และ 6 ธันวาคม 2562 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 165 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 660 ล้านบาท ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 10.78 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) ซึ่งเท่ากับ 61.24 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.102 บาท โดยมี บจก. เอส 14 แอดไวเซอรี่ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บล. เอเชีย เวลท์ เป็นผู้นำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. วิลล่า คุณาลัย (KUN) เปิดเผยว่าที่ผ่านมาบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบ้านแนวราบบนพื้นที่เขต อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี มากว่า 10 ปี ยึดหลักการพัฒนา 4 ด้าน คือ ทำเลศักยภาพ บ้านสวยในโครงการที่อบอุ่น ทีมงานมืออาชีพ และคุณภาพสมราคา โดยมีแผนการขยายให้ครบ 4 ทิศของกรุงเทพมหานคร เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบในเขตปริมณฑล การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้จะนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนซื้อที่ดิน พัฒนาโครงการใหม่ๆ ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ KUN มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ได้แก่ กลุ่มนางประวีรัตน์ เทวอักษร ถือหุ้น 36.13% กลุ่มเทวอักษร ถือหุ้น 20.00% และกลุ่มศังขวณิช ถือหุ้น 10.00% บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีจากงบเฉพาะกิจการ

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.kunalai.co.th และ www.set.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด