ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้าในกลุ่มเสี่ยงที่ รพ.สังกัด กทม. - ศูนย์บริการสาธารณสุข

พุธ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๖:๔๗
นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวว่า สำนักการแพทย์ได้วางมาตรการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโรต้า โดยให้บริการวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้าในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กอายุแรกเกิดตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 5 ปี ที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 68 แห่ง ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนัก โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส สื่อสารความเสี่ยงให้ความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคภายในศูนย์เด็กเล็กของโรงพยาบาลในสังกัด กทม. กำหนดมาตรการการรักษาและวินิจฉัยโรค พร้อมจัดทำแนวทางการควบคุมและรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโรต้า เพื่อป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าวภายในศูนย์เด็กเล็กฯ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยด้านอาหารและน้ำ โดยรับประทานอาหารที่สุกใหม่และดื่มน้ำต้มสุกขับถ่ายในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ หรือในภาชนะที่รองรับมิดชิดแล้วนำไปกำจัดในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ หมั่นล้างมือและทำความสะอาดของเล่นเด็กบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในสถานที่แออัด หากมีอาการไข้ อาเจียน อุจจาระร่วงอย่างรุนแรง ควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงที

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด