ธพส. เปิดเวทีรับฟังความเห็นครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ราชการฯ โซน C เดินหน้าจัดทำมาตรการสิ่งแวดล้อมและแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจร

อังคาร ๑๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๒:๒๐
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารทรงกลม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เป็นประธาน เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 200 คน
ธพส. เปิดเวทีรับฟังความเห็นครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ราชการฯ โซน C เดินหน้าจัดทำมาตรการสิ่งแวดล้อมและแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจร

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่า ธพส. ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ในพื้นที่โซน C ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยปัจจุบันได้เตรียมพื้นที่ให้มีความพร้อมสำหรับก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียด ซึ่งในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ธพส. ให้ความสำคัญกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อยู่โดยรอบศูนย์ราชการฯ รวมทั้งการศึกษาระบบการจัดการจราจรในบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการฯ และพื้นที่เชื่อมโยงกับถนนแจ้งวัฒนะ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่และหาแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจราจรให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติมากที่สุด

ภายในการประชุม มีการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของแนวทางการดำเนินงานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยจะดำเนินการศึกษาด้วยการสำรวจข้อมูลต่างๆ ทั้งสภาพนิเวศวิทยา เศรษฐกิจสังคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งการลงพื้นที่ศึกษาเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน ตรวจวัดเสียง ความสั่นสะเทือน ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน พร้อมเสนอมาตรการตรวจสอบ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดการดำเนินโครงการฯ

นอกจากนี้ ยังนำเสนอข้อมูล และแนวทางการดำเนินงานศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาโครงข่ายการจราจร รวมถึงแนวทางการสำรวจออกแบบเบื้องต้น ระบบขนส่งมวลชนระบบหลักและระบบรองภายในพื้นที่ศูนย์ราชการฯ เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจร ทั้งภายในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ และพื้นที่เชื่อมโยงกับถนนแจ้งวัฒนะให้เหมาะสม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านการจราจรที่จะช่วยอำนวย ความสะดวกแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตามภายหลังการประชุม จะมีการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ นำไปประกอบผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและจราจร ของโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C ด้วย ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานโครงการฯ ได้ที่แฟนเพจ Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ Zone C

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : คุณวันทิวา ชื่นสินธุวล ที่ปรึกษาด้านงานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 082 324 8861

ธพส. เปิดเวทีรับฟังความเห็นครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ราชการฯ โซน C เดินหน้าจัดทำมาตรการสิ่งแวดล้อมและแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจร ธพส. เปิดเวทีรับฟังความเห็นครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ราชการฯ โซน C เดินหน้าจัดทำมาตรการสิ่งแวดล้อมและแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจร ธพส. เปิดเวทีรับฟังความเห็นครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ราชการฯ โซน C เดินหน้าจัดทำมาตรการสิ่งแวดล้อมและแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด