รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดหนองคายติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองหนองคาย

จันทร์ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๑:๐๙
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองหนองคาย (พระธาตุหล้าหนอง) โดยมี นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง บรรยายสรุปโครงการ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรม นายวิชัย เพ็ญดี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจังหวัดหนองคายร่วมต้อนรับ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานเพื่อพี่น้องประชาชน มีภารกิจ 4 ด้าน ทั้งด้านผังเมือง ด้านพัฒนาเมือง ด้านอาคาร และการบริการด้านช่าง และโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองหนองคาย ก็เป็นภารกิจด้านการพัฒนาเมือง และเป็นโครงการที่สำคัญในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดหนองคาย ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งการท่องเที่ยวของจังหวัดที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงที่มีความสวยงาม มีอัตลักษณ์ และได้มาตรฐานตลอดแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จึงเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

สำหรับโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองหนองคาย (พระธาตุหล้าหนอง) ถนนริมโขง จังหวัดหนองคายประกอบด้วย ลานกิจกรรมริมแม่น้ำโขง ความยาว 600 เมตร ดำเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดำเนินการปรับภูมิทัศน์โครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ำโขง ตลอดแนวเขื่อน ป้องกันตลิ่งในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ในการออกกำลังกาย เป็นลานกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทำให้ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และชุมชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆที่จะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงแลนด์มาร์คริมแม่น้ำโขงของจังหวัดหนองคายต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด