“ปรียาวีฒ์” เยาวชนต้นแบบรางวัลพระราชทาน เรียนดี-มีจิตสาธารณะ

พุธ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๐๑๙ ๑๖:๒๔
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้เสนอชื่อ นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสถานศึกษาขนาดกลาง ซึ่งนับเป็นเกียรติยศอันสูงสุดและความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่ นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานประเภทนักศึกษาทั่วไป โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

"ทั้งนี้รางวัลพระราชทานนี้เป็นการส่งเสริมการศึกษาของชาติ และขวัญกำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความมานะพยายามในการศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สมควรเป็นต้นแบบของเยาวชนของชาติ เพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัลพระราชทาน เช่น การมีจิตอาสา การมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมถึงการมีทัศนคติและปฏิสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนการมีจิตสำนึกในจริยธรรมสากล" รศ.สุภัทรา กล่าว

ด้าน นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ เป็นรางวัลที่ผ่านการคัดเลือกหลายขั้นตอนตั้งแต่การเป็นตัวแทนคณะ เพื่อเข้าสัมภาษณ์รับการคัดเลือกจาก 9 คณะ เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย และก้าวสู่ขั้นตอนสุดท้าย การคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยขนาดกลาง กทม. โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ 9 คน สำหรับรางวัลชนะเลิศมี 2 รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ซึ่งตนเป็นหนึ่งในรางวัลชนะเลิศ ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำ จากความรักความชอบจนนำมาสู่รางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้

นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย กล่าวอีกว่า จากการคัดเลือกรางวัลนี้ต้องใช้ผลงาน 5 ด้านในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยแต่ละกิจกรรมต้องทำอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2-3 ปี แต่ด้วยความชื่นชอบในการทำกิจกรรมตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา จึงทำให้มีผลงานอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย รางวัลนี้เปรียบเสมือนเป็นรางวัลที่รวมทุกผลงานที่ผ่านมา ทั้งกิจกรรมในมหาวิทยาลัย กิจกรรมเพื่อสังคม และการเป็นจิตอาสาต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา "เพชรราชมงคลพระนคร" รุ่นที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร "นักศึกษาดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2560 อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560 อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย รวมถึงรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนด้านสังคม เป็นช่างภาพจิตอาสา งาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เป็นต้น

"ฝากถึงน้อง ๆ ทุกคนว่าการที่มีเป้าหมายในชีวิตถือเป็นสิ่งที่ดี อย่าคิดว่าเป้าหมายนั้นอยู่สูงเกินไปการเดินไปให้ถึงจุดหมาย แม้ต้องเจออุปสรรคเป็นบททดสอบ ต้องไม่ท้อเพราะไม่มีอะไรอยู่เหนือความพยายามอยากให้น้อง ๆ นำความรู้ ความสามารถที่มีไปพัฒนา ต่อยอด สร้างประโยชน์ให้แก่ มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ประเทศชาติต่อไป" นางสาวปรียาวีฒ์ กล่าว

นับเป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม สมดังพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญ และพระราชทานรางวัลเพื่อขวัญกำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาเหล่านี้ให้เป็นต้นแบบของเยาวชนของชาติต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด