กพร. จับมือ 2 องค์กร พัฒนานักศึกษาป้อนสู่ตลาดแรงงาน

จันทร์ ๒๘ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๐๙:๓๕
เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรีเขตใต้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดนโยบาย Workforce transformation ที่มุ่งปฏิรูปกำลังแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต รวมถึงมุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว กพร. จึงได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ เร่งผลิตกำลังคนป้อนสู่ตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตและบริการ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาที่กำลังจบการศึกษา ซึ่งล่าสุดทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นนทบุรี) ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อพัฒนานักศึกษาก่อนจบ ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะฝีมือเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ

นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะพยานของกพร. ในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ กล่าวว่า ทั้งสามหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนานักศึกษาก่อนจบให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของนายจ้างและสถานประกอบกิจการ ซึ่งจะมีการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมในสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อให้สถานประกอบกิจการนำไปใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักศึกษาตามโครงการสหกิจศึกษา และขอรับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวมทั้งเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากสถานประกอบกิจการ

"นอกจากนี้ เชิญชวนนักศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อวัดทักษะฝีมือ ท้าทายขีดความสามารถของตนเอง รับค่าจ้างตามฝีมือ สร้างความมั่นใจให้แก่นายจ้างและสถานประกอบกิจการ เพิ่มโอกาสในการมีทำงาน มีอนาคตที่ดี" รองอธิบดีกพร. กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด