สพฉ.เผยผลสำรวจปี 62 ประชาชนรับรู้และพอใจบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้น ชี้แจงกรณีไม่ผ่านประเมิน ปปช. เกิดจากปัญหาเว็บไซต์ขัดข้อง

พฤหัส ๒๔ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๕๒
เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เปิดเผยผลการสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่ง สพฉ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทำการสำรวจในปี 2562 จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการทั่วประเทศ พบว่า ความพึงพอในเรื่องการรับแจ้งเหตุ อยู่ที่ร้อยละ 87.24 ความพึงพอใจที่จุดเกิดเหตุและบนรถพยาบาล อยู่ที่ร้อยละ 89.24 และความพึงพอใจการบริการ ณ ห้องฉุกเฉิน อยู่ที่ร้อยละ 84.40 โดยเมื่อดูจากค่าเฉลี่ยรวมด้านความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 86.96 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.32 นอกจากนี้ยังได้ทำการสำรวจการรับรู้และเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีการรับรู้เรื่องสิทธิในการรับบริการและการขอความช่วยเหลือ ร้อยละ 63.82 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.13 ความรู้ในการปฐมพยาบาล ร้อยละ 63.89 เพิ่มขึ้น 6.34 และความเข้าใจในการใช้สิทธิ UCEP ที่ร้อยละ 71.11 เพิ่มขึ้น 3.78 ทั้งนี้พบว่าประชาชนมีการรับรู้การประชาสัมพันธ์จากป้ายโฆษณามากที่สุดถึงร้อยละ 61.08 จากสื่อทั้งหมด
สพฉ.เผยผลสำรวจปี 62 ประชาชนรับรู้และพอใจบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้น ชี้แจงกรณีไม่ผ่านประเมิน ปปช. เกิดจากปัญหาเว็บไซต์ขัดข้อง

เลขาธิการ สพฉ.กล่าวว่า จากผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของ สพฉ. ในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดมาตรฐานการอบรมผู้ปฏิบัติการ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมมีหลักสูตรเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ปฏิบัติการในด้านต่างๆ เช่น การอบรมแพทย์อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ในศูนย์รับแจ้งเหตุ หลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาล มีการใช้แบบประเมินคุณภาพของหน่วยปฏิบัติการที่เรียกว่า TEMSA และการเร่งให้ความรู้กับประชาชนในการปฏิบัติเมื่อเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน สพฉ. ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายจิตอาสาจัดทำสื่อและฝึกอบรมประชาชนในการทำ CPR การใช้เครื่อง AED ซึ่งจากผลงานเหล่านี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้รับรางวัลในด้านผลการดำเนินงาน ได้แก่รางวัลบริการภาครัฐระดับดี ประเภทการพัฒนาบริการ ในโครงการ "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" จาก กพร. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่นและรางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกรมบัญชีกลาง ในการบริหารกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ และผ่านการประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015

"ทั้งนี้จากกรณีที่มีรายงานว่า สพฉ.ไม่ผ่านผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ ปปช. โดยได้ระดับ F นั้น เลขาธิการ สพฉ.กล่าวว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดพลาดของการส่งข้อมูลให้ผู้ตรวจประเมิน เนื่องจากในช่วงที่มีการตรวจประเมินนั้น สพฉ.ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบันทำให้ผู้ตรวจประเมินไม่สามารถเข้าไปดูรายงานต่างๆของสถาบันจากลิ้งค์อันเดิมได้ และประเมินให้เป็นศูนย์คะแนน ส่งผลต่อคะแนนโดยรวมของการประเมิน ซึ่งประเด็นนี้จะได้มีการชี้แจงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินทราบต่อไป โดยขอยืนยันว่าประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลเอกสารรายงานต่างๆของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ ที่ www.niems.go.th " เลขาธิการ สพฉ. กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด