ปั้นนักออกแบบรุ่นใหม่ภาคเหนือ 2019

อังคาร ๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๒๙
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศผลชนะเลิศผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวด Creative Eastern Lanna Award 2019 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ

นายณัฐพงศ์ ดีบุญ ผลงานสายน้ำแห่งศรัทธา รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายเขมราช ขอร้อง ผลงาน iu mien รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวศรีสุดา โวทาน ผลงาน Sway รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย นายสิทธิชัย อินทกาสุน ผลงานColour of Doi Tung รับเงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลชมเชย นายภาสกร แสงด้วง ข้ามสาม ผลงานน้ำยม รับเงินรางวัล 5,000 บาท

และรางวัลพิเศษ นางสาวพรพิมล วิชัยวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับผลงาน Save Amazon ได้รับโอกาสนำผลงานไปประกวดต่องาน SDC International Design competition ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม นี้

โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ภายใต้กิจกรรมการสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก (Creative Eastern Lanna Award 2019) ในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ปีงบประมาณ 2562 (Eastern lanna fashion cluster 2019) เพื่อสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดรวมกว่า 230 คน จากนั้นได้ทำการคัดเลือกผู้เข้ารอบเหลือเพียง 80 คนและดำเนินการเริ่มต้นพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ และเข้าสู่กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ เข้าค่ายพัฒนาทักษะการออกแบบ จนนำไปสู่การคัดเลือกเหลือ 20 ผลงานสุดท้าย ก่อนนำสู่การประกาศผลคัดเลือกได้ผู้ชนะการประกวด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด