ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรยายการพัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจในสปป. ลาว

ศุกร์ ๑๘ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๗:๐๒
นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายการทำงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน และส่งเสริมความรู้การออมแก่เด็กและเยาวชน ในหัวข้อ "Learning Experience from Thailand: Integrating Children's Rights into Thailand's Corporate Sustainability Frameworks" ในงานสัมมนา Private Sector Consultation ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน สปป. ลาว โดย The National Commission for the Advancement of Women, Mothers and Children (NCAWMC) ภายใต้การสนับสนุนของ UNICEF Laos เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด